فراموشی

از من سراغم را مگیر

خودم را در حوالی تو گم کرده ام

فراموش کرده ای؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
فاطمه

گم که می شوم دوست دارم دیگر دست هیچکس به من نرسد

طاسا

پس سراغت رو از کی بگیرم؟ [تعجب]

شیطان

نه فقط تو را .. خودرا نیز فراموش کردم ...