دنیای ما اندازه هم نیست

دوست داشتنهایتان را در کنج

                                         کنج 

                                                       کنج دلتان قایم کنید

دوست داشتنها کار دستتان می دهد

دوست داشتنها داغان میکند

درد دارد

مراقب دلتان باشید

/ 1 نظر / 7 بازدید