وسوسه

نمی دانم سرخی سیب بود

یاسرخی لبهای حوا

که این همه وسوسه را آفرید

/ 1 نظر / 2 بازدید
پیمانه

وسوسه شاید در سرخی دل عاشق حوا بود که تنها بودن آدم را برای دل خودش می خواست ....