آزادیم بگیر

 آزادیم بگیر

 

دستان من هنوز

در شوق دست توست

 

آزادیم بگیر

 

در بند عشق تو

من از هزار قُْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْمری عاشق فراترم

 

ای قرص ماه من

شبهای من هنوز

از نور چشم تو

 مشعل گرفته است

 

آزادیم بگیر

 

در بند عشق تو

معنای رَستن است  

/ 7 نظر / 5 بازدید
سهیل

در بند و گرفتار بر آن سلسله مويم از ديده ره کوی تو با اشک بشويم با حال نزارم

سارا آرامش

خود آزادیت به تقدیم کن... تو نیز باور داری پرنده را به زور نمی شود در قفس نگه داشت؟! باور داری؟

رها

خوبی عزیزم؟[گل]

شیطان

پرنده از قفس پرید .... در بند هیچوقت رها نبوده ام ...

پیام

گل ها را تقسیم می کردند گل سرخ نصیب خار شد

امید

[گل]