. راز حوَِِا


راز حوَِِا

سیب تنها بهانه ای بود تا بتوانم طعم شیرین با تو بودن را بچشم
» ۱۳٩٤/۱۱/۱٧ :: هیچکس تو نمی شود
» ۱۳٩٤/٩/۳٠ :: خدانگهدار پاییز زیبای من
» ۱۳٩٤/٦/٢۸ :: لعنت به کلمه ها
» ۱۳٩۳/٩/٧ :: دلتنگ
» ۱۳٩۳/٦/۱٧ :: یادگار
» ۱۳٩۳/٦/۱٦ :: از عاشقی خسته ام چرا که تنها من را آزرد
» ۱۳٩۳/٦/۱۱ :: بخند ای عشق دیرینم که من با خنده ات شادم
» ۱۳٩۳/٥/۱۱ :: ای همدم روزگار چونی بی من
» ۱۳٩۳/٥/٤ :: ز من هر آنکه او دور چو دل به سینه نزدیک
» ۱۳٩۳/٤/۳٠ :: خدای منی مبتلای تو هستم
» ۱۳٩۳/٤/٢٦ :: خاطرت عزیز/ ای عزیز جانم
» ۱۳٩۳/٤/٢٦ :: دل
» ۱۳٩۳/٤/٢۳ :: من هم آدمم
» ۱۳٩۳/٤/۱٦ :: می شه صدام کنی
» ۱۳٩۳/٤/۱۱ :: رفتی از دستم
» ۱۳٩۳/٤/٩ :: گمشده من
» ۱۳٩۳/٤/٤ :: دلتنگ
» ۱۳٩۳/۳/٢٥ :: هفت
» ۱۳٩۳/۳/۱۱ :: دنیای ما اندازه هم نیست
» ۱۳٩۳/۳/٢ :: جرم
» ۱۳٩۳/٢/٢٧ :: فرقی نیست
» ۱۳٩۳/٢/٢۱ :: بودنت درمان درد هر جهان
» ۱۳٩۳/٢/۱٥ :: رفت
» ۱۳٩۳/۱/۳٠ :: نبودنت
» ۱۳٩٢/۱٢/٦ :: چشمهای تو
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٧ :: بعد تو
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: دروغ زندگیم
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ :: چشم تو
» ۱۳٩٢/۱۱/٥ :: چشم بر راه
» ۱۳٩٢/۱۱/٥ :: چایی لبهای تو نوشیدنی است
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ :: یاد ها با باد رفت
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ :: اتفاق
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: برف
» ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: مسافر
» ۱۳٩٢/۱٠/٧ :: این روزها از خودم شاکی ام
» ۱۳٩٢/۱٠/٤ :: لباس چهارخانه ات را دوست دارم
» ۱۳٩٢/۱٠/۳ :: یار بلند بالا
» ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: آغاز زمستان
» ۱۳٩٢/٩/۳٠ :: خدا حافظ
» ۱۳٩٢/٩/۳٠ :: بگذر زمن ای آشنا
» ۱۳٩٢/٩/۳٠ :: زن که باشی
» ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: عشق ساده است
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: نگاه تو
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: این روزها
» ۱۳٩٢/٩/۱٩ :: نوشتم
» ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: ماهی دلتنگ
» ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: یه روزایی برات دلتنگ دلتنگم
» ۱۳٩٢/٩/۱۳ :: این حق من نبود
» ۱۳٩٢/٩/٩ :: خنده هایت بوی باران می دهد
» ۱۳٩٢/۸/٢٠ :: کاش می فهمیدی
» ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: خاطره ها
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/٢/۱ :: ۱۳٩٢/٢/۱
» ۱۳٩٢/۱/۳۱ :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» ۱۳٩۱/۱۱/۸ :: بهار در آستانه دستان توست
» ۱۳٩۱/۱۱/٧ :: خاطرات تو
» ۱۳٩۱/٥/٧ :: غرق
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: خوشبخت ترینم
» ۱۳٩٠/٧/۱۸ :: خدایا
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: خدایا
» ۱۳٩٠/٤/۸ :: ۱۳٩٠/٤/۸
» ۱۳٩٠/۳/٢۸ :: باران آرامش
» ۱۳٩٠/۳/۳ :: ۱۳٩٠/۳/۳
» ۱۳٩٠/٢/٢٥ :: نامت
» ۱۳٩٠/٢/۳ :: رویا
» ۱۳٩٠/۱/۱٧ :: آغوشت بهار
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ :: بهار
» ۱۳۸٩/۱٢/٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» ۱۳۸٩/۱٢/٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٤ :: برای تو که هنوز عاشقانه در این خانه را می کوبی
» ۱۳۸٩/۸/٥ :: زیبا ترین دختر دنیا از آن ماست
» ۱۳۸٩/٦/۳۱ :: جوانه پائیزی
» ۱۳۸٩/٦/۱٧ :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» ۱۳۸٩/٥/٢ :: دیر آمدی ای نگار سرمست
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: دیری است که گمشده ایم
» ۱۳۸٩/٤/۱٤ :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» ۱۳۸٩/۳/٢٩ :: کوچه ای بی عبور
» ۱۳۸٩/۳/۱٠ :: دل من
» ۱۳۸٩/۳/۸ :: میلاد
» ۱۳۸٩/۳/٤ :: آزادیم بگیر
» ۱۳۸٩/۳/۱ :: نگاه تو
» ۱۳۸٩/٢/٢٥ :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: ...
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: رویا
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: چشمان تو
» ۱۳۸٩/۱/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» ۱۳۸٩/۱/٩ :: بهارم باش تا از تو بشکفم
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: عاقبت
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٦ :: می دانم باید باز می گشتی
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: آهو
» ۱۳۸۸/۱۱/۳ :: تو
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: ق
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٧ :: ماه من
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: چشمانت گویاترین آینه
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: گریستن
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: عشق
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ :: آینده
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٦ :: قرار
» ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: پیر
» ۱۳۸۸/۱٠/٩ :: دلم
» ۱۳۸۸/۱٠/۸ :: خون واره
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: شروع زمستان
» ۱۳۸۸/٩/٢٥ :: بازی کلمات
» ۱۳۸۸/٩/٢۳ :: حوا
» ۱۳۸۸/٩/٢۱ :: پیمانه
» ۱۳۸۸/٩/۱۸ :: باران
» ۱۳۸۸/٩/۱٥ :: پرواز
» ۱۳۸۸/٩/۱۱ :: نام من" بی تو "
» ۱۳۸۸/٩/۱٠ :: دورتر
» ۱۳۸۸/٩/٩ :: خوشبخت
» ۱۳۸۸/٩/۸ :: ....
» ۱۳۸۸/۸/۳٠ :: فصل فاصله ها
» ۱۳۸۸/۸/۱۸ :: چشمانت
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» ۱۳۸۸/۸/۱۱ :: کاش
» ۱۳۸۸/۸/٦ :: فریاد از این بیدادهای بی پایان
» ۱۳۸۸/٧/٢۸ :: دروغ
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: آیا تو می آئی
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: جاودانگی بی تو
» ۱۳۸۸/٧/٢۱ :: من کجام و تو کجائی
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: عبور باید کرد
» ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: غریبه
» ۱۳۸۸/٧/۱۱ :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» ۱۳۸۸/٧/٧ :: نگاهت را گم کرده ام
» ۱۳۸۸/٧/٥ :: ماه مهربانی
» ۱۳۸۸/٧/٢ :: ؟؟؟
» ۱۳۸۸/٦/۳۱ :: شیدائیم را گم کرده ام
» ۱۳۸۸/٦/٢٩ :: باور
» ۱۳۸۸/٦/٢٦ :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» ۱۳۸۸/٦/٢٢ :: ترا من چشم در راهم
» ۱۳۸۸/٦/٢۱ :: دستان سبزت کجاست؟
» ۱۳۸۸/٦/۱٩ :: الغوث
» ۱۳۸۸/٦/۱٦ :: رفتن - ماند
» ۱۳۸۸/٦/۱٢ :: تقصیر
» ۱۳۸۸/٦/۱۱ :: خسته
» ۱۳۸۸/٦/٧ :: شاعر نمی شوی؟
» ۱۳۸۸/٥/۳۱ :: مهربانا دلم را دریاب
» ۱۳۸۸/٥/٢٥ :: زوار غریب
» ۱۳۸۸/٥/٢٤ :: داغ
» ۱۳۸۸/٥/٢٠ :: آغازی با بالهای سوخته
» ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: ..
» ۱۳۸۸/۳/۱٢ :: شور
» ۱۳۸۸/۳/۱۱ :: عطش
» ۱۳۸۸/۳/۱٠ :: نگار من بیا که هستی منی
» ۱۳۸۸/۳/٩ :: ای عشق
» ۱۳۸۸/۳/۸ :: میلاد من
» ۱۳۸۸/۳/٦ :: "من اینجا بس دلم تنگ است "
» ۱۳۸۸/۳/٥ :: بی صدا
» ۱۳۸۸/۳/٤ :: سپید
» ۱۳۸۸/۳/۳ :: لبهایم شعر شد
» ۱۳۸۸/۳/٢ :: تعلق
» ۱۳۸۸/٢/۳٠ :: تو هم با ما نبودی
» ۱۳۸۸/٢/٢٩ :: دور تر آوایی است
» ۱۳۸۸/٢/٢۸ :: دیروز
» ۱۳۸۸/٢/٢٦ :: ببار ای اشک ای یار دیرینم
» ۱۳۸۸/٢/٢٤ :: تنهاترم نکن
» ۱۳۸۸/٢/٢۳ :: به بوی تو محتاجم
» ۱۳۸۸/٢/٢٢ :: صیاد در صید
» ۱۳۸۸/٢/٢۱ :: افسوس که افسانه شدم
» ۱۳۸۸/٢/٢٠ :: دلربای من
» ۱۳۸۸/٢/۱٩ :: دیگری
» ۱۳۸۸/٢/۱٦ :: عطر تنت
» ۱۳۸۸/٢/۱٥ :: بعد از این
» ۱۳۸۸/٢/۱٤ :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: تو
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: معشوق بارانی من
» ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: اعدام
» ۱۳۸۸/٢/٩ :: بی تاب بودنت شد ه ام
» ۱۳۸۸/٢/۸ :: دلتنگ
» ۱۳۸۸/٢/٧ :: هو القادر
» ۱۳۸۸/٢/٦ :: نگار من هنوز هم هفت برای من عدد مقدسی است
» ۱۳۸۸/٢/٥ :: تو
» ۱۳۸۸/٢/٢ :: ببار ای ابرکم
» ۱۳۸۸/٢/۱ :: خبر
» ۱۳۸۸/۱/۳۱ :: نقطه وصل
» ۱۳۸۸/۱/۳٠ :: هرز
» ۱۳۸۸/۱/٢٩ :: نور
» ۱۳۸۸/۱/٢٦ :: عاشقانه های یک زن
» ۱۳۸۸/۱/٢٥ :: ایمان
» ۱۳۸۸/۱/٢٤ :: بیا
» ۱۳۸۸/۱/٢۳ :: تعبیر
» ۱۳۸۸/۱/٢٢ :: مرام
» ۱۳۸۸/۱/۱۸ :: خدایا
» ۱۳۸۸/۱/۱۸ :: هواخواه توام جانا
» ۱۳۸۸/۱/۱٧ :: مرد بودن یا نبودن مسئله این است
» ۱۳۸۸/۱/۱٦ :: دنیای شیشه ای
» ۱۳۸۸/۱/۱٥ :: من در میان جمع و دلم جای دیگر است
» ۱۳۸۸/۱/٥ :: وقتی تو نباشی
» ۱۳۸۸/۱/۱ :: بهار یعنی بهانه برای شکوفا شدن
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۸ :: بهار می آید با بوی خدا
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۸ :: آیا قبولم می کنی؟
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ :: روزهای بی تو
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٦ :: رقص غم
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٥ :: "باید از شهر حضورت پر گشود"
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٤ :: بهار بدون نگار را باور ندارم
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۱ :: درد
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۱ :: بخوان
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٠ :: انتظار
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: آیه های مهربانی
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۸ :: زن
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٧ :: قانون جاذبه
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٥ :: تو
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٤ :: صبر
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۳ :: تمام ناتمام من با تو تمام می شود
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٧/۱٢/۱۱ :: آن راز نگاه تو دگرگونم کرد
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: محبوب من
» ۱۳۸٧/۱٢/٧ :: نذر
» ۱۳۸٧/۱٢/٥ :: مطلوب من
» ۱۳۸٧/۱٢/٤ :: خدا جان
» ۱۳۸٧/۱٢/۳ :: معشوق من
» ۱۳۸٧/۱۱/۳٠ :: مرد من
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: محبوب من
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٩ :: عشق من
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٧ :: نازنین دلم
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٦ :: مهربانم
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٤ :: قشنگ روزگار من
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: به بهانه دل عصیان پیشه فروغ
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۱ :: غریبه
» ۱۳۸٧/۱۱/٢٠ :: به نام خدای قشنگم
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٩ :: نقطه سر خط
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٦ :: بغض
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٦ :: به بهانه تو
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٥ :: خسته
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٤ :: بی قرارت می مانم
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۳ :: تلخ تلخ تلخ
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٢ :: باران عشق
» ۱۳۸٧/۱۱/٩ :: تنها تو می دانی
» ۱۳۸٧/۱۱/٩ :: بخشش
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: مرد من
» ۱۳۸٧/۱۱/٧ :: فراموشی
» ۱۳۸٧/۱۱/٧ :: خیال یخ زده
» ۱۳۸٧/۱۱/٦ :: زن
» ۱۳۸٧/۱۱/٥ :: ناز نگاه
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: بیا بیا که نگارت شوم بیا
» ۱۳۸٧/۱۱/۱ :: دوستت دارم
» ۱۳۸٧/۱۱/۱ :: تنهايي
» ۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: همیشه فاصله ای هست
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٩ :: امروز
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۸ :: یا فال و یا اقبال
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٦ :: دیشب دلم گرفت از بودن در کنار تو
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٤ :: رویا
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ :: برف
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٢ :: باور
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ :: ما یار نگهدار نبودیم
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: درد
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ :: نامه ای به
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٠ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» ۱۳۸٧/۱٠/٩ :: کجاست بگو؟
» ۱۳۸٧/۱٠/۸ :: چشم در برابر چشم
» ۱۳۸٧/۱٠/٧ :: چشمان تو
» ۱۳۸٧/۱٠/٤ :: تا هفت که بشماری
» ۱۳۸٧/۱٠/۳ :: چشمهای تو
» ۱۳۸٧/٩/۱۳ :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» ۱۳۸٧/٩/۱۱ :: درگیر من مشو، همدم نمی شوم
» ۱۳۸٧/٩/۱٠ :: آهسته تر برو
» ۱۳۸٧/٩/٩ :: سیب سرخ
» ۱۳۸٧/٩/٦ :: وسوسه
» ۱۳۸٧/٩/٥ :: مرد-زن -معراج
» ۱۳۸٧/۸/٢۸ :: راز حوّا را تنها خدا می داند
» ۱۳۸٧/۸/٢۸ :: هوالمحبوب

دريافت کد :: صداياب